Kauno lopšelis-darželis „Kodėlčiukas“

Biudžetinė įstaiga, S. Raštikio g. 21, LT-50135 Kaunas, tel. (8 ~ 37) 31 40 73
Biudžeto lėšų sąsk. LT814010042500040064 LuminorBank AB

El.p. info@kodelciukas.comwww.kodelciukas.kaunas.lm.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191641967

Vaikų ikimokyklinio ugdymo

 

SUTARTIS

 

2018_ m.______   d. Nr._____

Kauno lopšelis-darželis „Kodėlčiukas“ 191641967

(lopšelio-darželio visas pavadinimas, kodas)

S.Raštikio g. Nr. 21, LT- 50135  Kaunas,

(adresas)

(toliau Švietimo teikėjas), atstovaujama direktorės Rasos Kazimieros Tamulaitienės, viena šalis ir tėvas/globėjas (reikalingą žodį pabraukti) (toliau – Klientas), atstovaujantis vaiko ________________________________________________________________________ interesus,

(vardas, pavardė, gimimo metai)

________________________________________________________________________________________________

(tėvų(globėjų) vardas, pavardė, adresas ir telefonas)

kita šalis, sudaro šią sutartį:

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS

 

Švietimo teikėjas įsipareigoja Kliento sūnų/dukrą________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, gimimo metai, adresas, telefonas)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ugdyti pagal lopšelio-darželio „Kodėlčiukas“  ikimokyklinio ugdymo programą ir pagal galimybes sudaryti sąlygas tenkinti jo/s saviraiškos poreikius.

 

II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

1. Švietimo teikėjas įsipareigoja:

1.1. teikti ikimokyklinio  ugdymo programą;

1.2. užtikrinti tinkamas vaiko ugdymosi sąlygas;

1.3.rekomendavus specialistams, teikti logopedo paslaugas, jei vaikas turi kalbos ir komunikacijos sutrikimų;

1.4. rekomendavus specialistams, teikti korekcinės kūno kultūros paslaugas, jei vaikas turi judesio ir padėties sutrikimų, stuburo ligų;

1.5. integruotai vykdyti ikimokyklinio  ugdymo programą, neskaidant jos į atskirus dalykus;

1.6. individualizuoti ugdymo tikslus ir turinį, atsižvelgiant į bendrą grupės specifiką ir individualius vaiko poreikius;

1.7. vertinti vaiko pažangą ir pasiekimus, vadovaujantis ikimokyklinio ugdymo standartu, vertinimo duomenis fiksuojant vaiko pasiekimų apraše 2 kartus per metus;

1.8. baigiant ikimokyklinio ugdymo programą, atlikti galutinį vaiko pasiekimų įvertinimą ir pateikti rekomendacijas  dėl priešmokyklinio  ugdymo tęstinumo;

1.9. teikti informaciją Klientui apie vaiko ugdymosi sąlygas, mokymosi pasiekimus bei kitais tėvus dominančiais klausimais;

2. Klientas (tėvai/globėjai) įsipareigoja:

2.1. užtikrinti vaiko dalyvavimą ikimokyklinio ugdymo programoje;

2.2. suaugusiam šeimos nariui atvesti vaiką į ikimokyklinę grupę iki 9  val., atvykti paimti vaiko iš ikimokyklinės įstaigos iki 19 val. turi teisę tik tėvai arba nurodyti raštu prašyme  suaugusieji asmenys, nurodant jų  duomenis ir pateikiant dokumentą nurodantį asmens tapatybę;

2.3. neplatinti užkrečiamųjų ligų sukėlėjų, atvesti vaiką į ikimokyklinio ugdymo  grupę tik sveiką, neturintį užkrečiamų ligų sukėlėjų ar ūmių užkrečiamų ligų požymių (nekarščiuoja, nesiskundžia skausmais viduriuose, nevemia, aštriai nekosti, nėra pūlingų išskyrų iš nosies, neišbertas, neturi utėlių ir glindų ir pan.), švarų ir tvarkingai aprengtą, pagal oro sąlygas, sudaryti sąlygas  švaros ir sveikatos patikrinimui ir neprieštarauti lopšelio-darželio specialistams ir grupių pedagogams atliekant, lankančių grupę vaikų, švaros ir tvarkos apžiūrą ir kontrolę;

2.4. susirgus užkrečiama liga, vaiką nedelsiant reikia izoliuoti ir gydyti, vadovaujantis gydytojų nurodymais. Vaikui susirgus namie, tą pačią dieną informuoti Švietimo teikėją. Nustačius  vaikams apsikrėtimo utėlėmis faktą, vaiko tėvai/globėjai turi pateikti informaciją (raštu) apie taikytas utėlių naikinimo priemones.

2.5. priimant vaiką į įstaigą  turi būti pateiktas Vaiko sveikatos pažymėjimas ( forma Nr.027-1/a), po ligos, atostogų į ikimokyklinio ugdymo  grupę vaiką galima  atvesti tik tėvams (globėjams) pateikus  gydytojo pažymą (F 094/a);

2.6. vadovautis ir laikytis nustatytos vaikų priėmimo, dienos rėžimo ir ikimokyklinio ugdymo  grupės dienotvarkės, esant tinkamoms oro sąlygoms, neprieštarauti kasdien 2 kartus šviesiu paros metu  vaiko išvedimui pasivaikščioti į lauką;

2.7. laiku įmokėti Švietimo teikėjo steigėjo nustatyto dydžio mokestį už vaiko maitinimą (išlaikymą) ikimokyklinio ugdymo grupėje, kuriomis vaikas naudojasi, iki einamo mėnesio 20 d.

2.8. domėtis vaiko ugdymo rezultatais;

2.9. aprūpinti vaiką apranga fizinio lavinimo užsiėmimams, individualiomis ugdymosi priemonėmis (rašymo, dailės ir kitomis vaikų ugdymui skirtomis priemonėmis,);

2.10. nenešti į ikimokyklinio ugdymo   grupę maisto produktų, tortų, kepinių su kremais, gaiviųjų gėrimų, vaistų, žaislų, išmaniųjų technologinių priemonių ir  kitų priemonių, sukeliančių pavojų vaikų sveikatai ir saugumui;

2.11. aktyviai dalyvauti pasitarimuose ir kituose tėvams/globėjams  skirtuose renginiuose, įstaigos savivaldoje;

2.12. bendradarbiauti su Švietimo teikėju, gerinant vaiko ugdymo ir ugdymosi sąlygas, sprendžiant aktualias  problemas, talkinti įstaigai tvarkant jos aplinką, organizuojant įstaigos kaip vietos kultūros židinio renginius;

2.13. neprieštarauti, kad gražiausios vaikų veiklos lopšelyje-darželyje akimirkos būtų  užfiksuotos nuotraukose, filmuotoje medžiagoje ir patalpinamos įstaigos internetiniame puslapyje, pristatomos projektinės veiklos rezultatuose.

2.14. rekomenduojame susipažinti su  informacija apie jūsų asmens duomenų tvarkymą ikimokyklinėje įstaigoje.

2.15. vaikui baigus ikimokyklinio ugdymo programą, ugdyti jį pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

 

 III. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

 

3. Sutartis sudaryta ir įsigalioja  nuo_2018 09 01  ir galioja kol vaikas baigs ikimokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą.

4.  Atskiru šalių susitarimu, sutartis gali būti pakoreguota.

5. Klientas negali vienašališkai nutraukti sutarties, jis  privalo raštu informuoti įstaigos direktorę.

6.  Jei vaikas be pateisinamos priežastie  nelankė daugiau kaip vieną  mėnesį, sutartis nutraukiama  ir vaikas išbraukiamas iš ikimokyklinės įstaigos sąrašų.

7. Sutartis laikoma nutraukta, vienai iš šalių grubiai pažeidus Sutarties sąlygas.

8. Išbraukus vaiką iš ikimokyklinės įstaigos sąrašų, klientas nedelsiant privalo atsiskaityti už suteiktas paslaugas, pravedant į įstaigos sąskaitą.

 

IV. GINČŲ SPRENDIMAS

 

9. Ginčytini ugdymo proceso organizavimo, Švietimo teikėjo veiklos, sutarties pažeidimo klausimai sprendžiami Švietimo teikėjo taryboje, atskirais atvejais – dalyvaujant Kauno miesto savivaldybės atstovui arba apskundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308) nustatyta tvarka.

Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais (po vieną kiekvienai šaliai), turinčiais vienodą juridinę galią.

Sutarties šalių parašai:

 

Šveitimo teikėjas

_Direktorė _____________    ________________________           Rasa Kazimiera Tamulaitienė

(pareigos)                             (parašas)                                     (vardas, pavardė)

Klientas

__________________                 _________________                ________________________

(tėvas/globėjas)                                 (parašas)                                      (vardas, pavardė)