Įstaigos taryba – aukščiausia savivaldos institucija, kuri telkia lopšelio-darželio vaikų tėvelius (globėjus) , pedagogus, vietos bendruomenę demokratiniam lopšelio-darželio valdymui, padeda spręsti įstaigai aktualius klausimus.

Lopšelio – darželio tarybos pirmininkė – ASTA ŠABLINSKIENĖ (tėvų atstovas).

Nariai:

Dovilė Grincevičienė(tėvų atstovas);

Sigita Žitinevičienė (mokytoja dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą);

Loreta Zabulionienė (tėvų atstovas);

Virginija Kulvietienė (mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą);

Jolanta Ravinskienė (mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą);

Kristina Abramavičienė (raštvedė).

Rasa Kazimiera Tamulaitienė (lopšelio-darželio direktorė) – kviestasis narys.

Tel. 8-37 313985

 

MOKYTOJŲ TARYBA

Komisijos sudėtis:

Rasa Kazimiera Tamulaitienė – pirmininkė, direktorė.

Virginija Kulvietienė – sekretorė, mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.

Nariai:

Ilona Kairienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Sigita Žitinevičienė – mokytoja dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą;

Jūratė Petravičienė – mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą.

 

Vaiko gerovės komisijos ir krizių valdymo įstaigoje darbo grupės organizavimo tvarkos aprašas Atsisiųsti čia

 

Smurto ir patyčių  prevencijos ir intervencijos vykdymo Kauno lopšelyje-darželyje „Kodėlčiukas” tvarka Atsisiųsti čia 

 

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579,l/d “Kodėlčiukas” sudaryta Vaiko gerovės komisija.

Vaiko gerovės komisijos funkcijos:

 • vertinti lopšelio-darželio ugdymosi aplinką, vaikų saugumą, analizuoti vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis, nustatyti švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą;
 • rūpintis, kas kuo anksčiau būtų aptinkami pavojai, susiję su vaikų saugumu, saugios ugdymosi aplinkos kūrimu, vaikų atskirties mažinimu;
 • nagrinėti vaikų nenorą lankyti lopšelį – darželį, imtis veiksmų, kad išsiaiškinti, kodėl vaikas nenori eiti;
 • analizuoti teikiamos švietimo pagalbos vaikui veiksmingumą, prireikus koreguoti švietimo pagalbos priemonių teikimą;
 • analizuoti vaikų tarpusavio santykius, pedagogų ir vaikų santykių problemas ir teikti siūlymus pedagogams dėl šių santykių gerinimo;
 • teikti siūlymus lopšelio – darželio direktoriui dėl socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo mokymo reikmenimis) vaikams teikimo, vaikų sveikatos priežiūros įstaigoje organizavimo;
 • atlikti vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pirminį įvertinimą ir teikti siūlymų įstaigos vadovui dėl spėcialiojo ugdymo šiems vaikams skyrimo;
 • teikti rekomendacijas pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, trukmės pritaikymo, specialiųjų mokymo priemonių naudojimo, organizuoti ir koordinuoti ugdymo programų pritaikymą, tvarkyti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų apskaitą lopšelyje – darželyje;
 • siūlyti tėvams vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje;
 • siūlyti įstaigoje įgyvendinti sveikos gyvensenos, sveikatos stiprinimo ir užimtumo programas;
 • konsultuoti tėvus vaiko elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo, ugdymo organizavimo ir kitais klausimais;
 • bendradarbiauti su lopšelio – darželio Taryba, Pedagogų taryba ir kitomis institucijomis vaiko gerovės klausimais;
 • inicijuoti pedagogų kvalifikacijos tobulinimą vaikų gerovės klausimais.

Komisijos sudėtis:

Ilona Kairienė – pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Komisijos nariai:

Irena Daugirdienė – logopedė – metodininkė

Vida Baltaragienė – dietistė, visuomenės sveikatos biuro specialistė

Aurika Celešienė – kūno kultūros pedagogė

Sigita Žitinevičienė –  grupės auklėtoja

Daiva Nedzinskienė – psichologė

Virginija Aukštakienė – socialinė pedagogė

Gerbiami tėveliai,
– nepalikite vaikų vienų su jų problemomis;
– parodykite vaikui, kad jį mylite tokį, koks jis yra;
– „nebėkite“ nuo vaiko nesėkmių, nebauskite pažeminimu;
– nuolat domėkitės vaiko ugdymu, bendradarbiaukite su grupės pedagogais, logopedu.

 

 

MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

Komisijos sudėtis:

Ilona Kairienė –  pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Roma Kazakevičiūtė – sekretorė, mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.

Nariai:

Irena Daugirdienė – logopedė – metodininkė;

Virginija Kulvietienė – mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;

Audronė Bukmanaitė – švietimo skyriaus vyr. specialistė.

 

DARBO TARYBA

Komisijos sudėtis:

Kristina Abramavičienė – pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams.

Nariai:

Sigita Žitinevičienė – mokytoja dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą;

Virginija Kulvietienė – mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.